KVKK Onay

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI ONAM FORMU
Tanı-tedavi hizmeti almak üzere verdiğim kişisel bilgiler ile sağlık hizmeti sonucu edinilen her türlü kişisel bilgimin, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren USVS 2.0 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine yönelik hekimlere ve sağlık kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı tarafından yükümlülük getirildiğini öğrendim. İstenen bilgiler içinde; bütün kimlik, adres, iletişim, hamilelik testleri, sağlık geçmişi, özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu, gelir durumu, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü (anemnezi), bütün tetkik sonuçları, tetkik istenen kurumlar, 15-49 Yaş arası kadınların, doğum, düşük türü ve sayıları, kadın sağlığı işlemleri, kullanılan aile planlaması yöntemi, gebelik tespiti sonuçları, son adet tarihi, babanın
kan grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan tüm gebelikler, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve
daha pek çok bilginin yer aldığı bana anlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen şahsıma ait kayıtların, korunması gereken kişisel verilerin başında yer aldığını, rızam olmaksızın bu bilgilerimin, tanı, tedavi ve tetkik işlemlerini gerçekleştiren hekim ve sağlık personeli dışında kalan kişi ve kurumlara verilmesinin özel hayatımın gizliliği ve kişisel verilerimin korunması haklarıma müdahale olduğunu biliyorum.

Anayasa’nın 20. Maddesinde; “herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceğinin yer aldığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükümlerinin bulunduğu bana aktarıldı.  Sağlık Bakanlığı’nın toplanacak bilgiler ile kişisel sağlık veri kaydı oluşturacağını,
toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağını
belirttiği ve bu bilgilerin toplanması için hastaların rıza göstermesini aramadığı tarafıma açıklandı. Kişisel verilerimin bu yöntemle toplanarak işlenmesi sonrasında herhangi bir güvenlik
sorunu ile karşılaşmayacağıma dair tarafıma bir taahhütte bulunulmayacağı belirtildi. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta sorumluluğun kime ve hangi kuruma ait olacağına
dair açıklama yapılmadı. Bütün bu bilgiler ışığında tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında gerek tarafımdan aktarılan gerekse sağlık hizmeti kapsamında öğrenilen kişisel bilgilerimin Sağlık Bakanlığı’na aktarılmasına onay veriyorum.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
1. Amaç ve Kapsam
Bu aydınlatma, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca,
Özel Kirazlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Veri Sorumlusunun Bilgileri
Hizmet Sunan Kuruluş : Özel Kirazlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Vergi Dairesi : Kocasinan VD
Vergi No : 3961012564
MERSİS No : 0396101256400001
Ticaret Sicil No : 286230101138657703427-24/000
Adres : Kirazlı Mh. Mahmutbey Cd. 134B Bağcılar/İstanbul
Telefon : 0212 515 22 99
E-posta : iletisim@kirazlidis.com

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir:
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi standartların sağlanması ve prosedürlerin uygulanmasında.
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinde.
• Firma/ürün/hizmetlere bağlılığa yönelik faaliyetlerde.
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesinde.
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde.
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesinde.
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmasında.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İşlenen kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili mercilerle paylaşılabilir. Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve KVKK’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; tarafımızdan dahili olarak kullanılacağı gibi, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine; faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla; verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, bulut hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız firmalarla ya da diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilir.

5. Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; e-posta, telefon, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da tedavi öncesinde, kliniğimizi ziyaretiniz sırasında toplanabilir, güncellenebilir ve işlenebilir. Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Özel Kirazlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından işbu aydınlatma formunun 4.maddesinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatlar ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için kişisel verileriniz, açık rızanız alınarak işlenebilir.

6. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza başvurarak:
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli
bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi başvuru formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını
“Kirazlı Mh. Mahmutbey Cd. 134B Bağcılar/İstanbul” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, e-posta ile veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde tarafımızca ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır.

Whatsapp

Mesaj göndermek için tıklayın

Mahmutbey Cad. 134/B

Bağcılar/İstanbul

0212 515 22 99

Hemen Arayın

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi : 10:00 - 21:00 Pazar : 10:00 - 18:00